תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות

תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות באתר ״אדני הקודש״

1. כללי

1.1. אתר אדני הקודש הינו אתר מכירות שכתובתו ברשת האינטרנט הינה https://www.adney-hakodesh.co.il (להלן "האתר"). האתר פותח ומופעל ע"י בעלי העסק (להלן: "העסק") אשר פרטיה המלאים מפורטים בסעיף 12 לתקנון זה. האתר מציע למכירה מגוון רחב של מוצרים ומפרסם מגוון רחב של נותני שירותים בתחומי תשמישי קדושה , תפילין מזוזות ושאר מוצרי יודאיקה (להלן: "המוצר/ים") המסופקים על-ידי מגוון רחב של יוצרים ונותני שירותים (להלן: "הספקים").

1.2. משמעות המילה "פעולה" בתקנון זה הינה: רכישת מוצר המוצע באתר ו/או גלישה באתר לכל מטרה שהיא.

1.3. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע ולהיפך.

1.4. תקנון זה ותנאיו המפורטים בו חלים ויחולו על כל אדם המבצע פעולה באתר (להלן: "מבצע פעולה"). על כל מבצע פעולה לקרוא תקנון זה במלואו, בקפידה ובעיון, וכל פעולה באתר מהווה את הסכמת מבצע פעולה לקבל תקנון זה ולנהוג על-פיו. אם מבצע פעולה אינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, מבצע הפעולה מתבקש לא לעשות כל פעולה באתר. תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון משפטי ו/או לא משפטי שעלול להתקיים בין מבצע הפעולה לבין העסק.

1.5. רכישה דרך האתר יכולה להתבצע על-ידי כל אדם שהינו תושב ישראל כשברשותו: 1.5.1. כרטיס אשראי על שמו, תקף ביום ביצוע הרכישה, אשר הונפק בשבילו על-ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ואשר ניתן לסליקה על-ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין. 1.5.2. תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט תקף ופועל ביום ביצוע הרכישה המשמש אותו לקבלה ושליחה של דואר אלקטרוני.

1.6. ביצוע רכישה באתר, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון ישירות למשרדי העסק.

1.7. אספקת המוצרים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

1.8. האחריות לאספקת המוצרים המוצעים באתר וגביית הכספים עבורם מוטלת על החברה. במקרים בהם המוצרים יסופקו ישירות על-ידי העסק, האחריות לאספקת המוצרים תוטל על העסק, האחריות על גביית הכספים עבור מוצרים אלו תוטל על העסק.

1.9. מובהר בזאת כי בעלי העסק יהיו האחראים הבלעדיים כלפי כל רוכש שרכש באמצעות האתר את המוצרים המוצעים בו. כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין מוצר תופנה לבעלי העסק  ויהיה האחראי הבלעדי לגביה. יש לראות בעסק כמי שחבה באחריות כלשהי בגין מכירת המוצרים.

2. הצגת המוצרים ו/או השירותים באתר

2.1. כל מוצר המוצע למכירה באתר יוצג בדף המוצר שבו יוצגו שם המוצר, תיאור המוצר, מחיר המוצר וזמן אספקת המוצר (להלן "דף המוצר").. לפרטים ובירורים נוספים, מבצע פעולה יכול לפנות לעסק בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני הרשומים בסעיף 12 להלן.

2.2. בעל העסק אינם אחראים ולא יהיו אחראים  בכל מקרה של תלונה ו/או טענה מצד מבצע פעולה הנובעת ו/או העלולה לנבוע מחוסר התאמה ו/או אי דיוקים בין תיאור המוצר בדף המוצר, לבין המוצר שנתקבל אצל מבצע הפעולה. בעלי העסק יעשו כמיטב  יכולתם  להחליף  את המוצר  אצל היצרן/הספק  באם קרתה תקלה כלשהיא.

2.3. למרות שבעלי העסק עושים כמיטב יכולתם להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. במקרה שהמוצר אזל מהמלאי, תרשם הודעה על כך ליד תיאור המוצר בדף המוצר ומבצע הפעולה יוכל לבחור כי תשלח לו הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני כאשר המוצר יחודש במלאי. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, עלולים להיות מצבים בהם המוצר אזל מהמלאי ועקב טעות ו/או תקלה, הוזמן אותו מוצר בטרם נרשמה הודעה על כך שהמוצר אזל מהמלאי. במקרה זה, תשלח הודעה מתאימה למבצע הפעולה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני אותה רשם מבצע הפעולה בעת רישומו לאתר או באמצעות הטלפון, והחברה ו/או הספקים שומרים לעצמם את הזכות להגיש למבצע הפעולה, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם הצעה זו תתקבל על-ידי מבצע הפעולה, יעודכנו פרטי הזמנתו מחדש. אם סרב מבצע הפעולה להצעה למוצר חלופי כאמור, תבוטל הזמנתו והחברה תזכה את כרטיס האשראי של מבצע הפעולה.

3. תהליך ביצוע הרכישה ו/או הזמנת השירות באתר

3.1. בטרם ביצוע רכישה באתר, כל מבצע פעולה יתבקש להירשם לאתר, כאשר בעת רישום זה יתבקש מבצע הפעולה למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת בית ומספר טלפון וכן לבחור לעצמו שם משתמש וסיסמא. בעת רכישה יתבקש מבצע הפעולה למסור פרטי כרטיס האשראי שברשותו ושבאמצעותו הוא מתכוון לבצע רכישה/ות באתר וכן מספר תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי ומספרי תעודות זהות, אינם נשמרים ברישומי בעלי העסק. מבצע הפעולה מצהיר בזאת כי ידוע לו שהגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על-פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או על-פי כל דין. בעלי העסק יהיו רשאים  לנקוט בצעדים משפטיים כנגד כל אדם שיגיש פרטים כוזבים. בנוסף, בעלי העסק יהיו רשאים  לבטל כל פעולה שהתבצעה באמצעות האתר, היה ומבצע הפעולה הגיש פרטים כוזבים או חלקיים.

3.2. לאחר ביצוע ורישום הפעולה באתר כאמור, תישלח למבצע הפעולה הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שלו (הכתובת שמסר מבצע הפעולה בעת רישומו) אשר תכלול את כל פרטי הפעולה (להלן: "הודעת אישור"). תנאי מוקדם לתוקף הפעולה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לפעולה והן לגביה הכספים עבורה. במידה ובחר מבצע הפעולה לבצע את התשלום באמצעות הטלפון, תשלחנה שתי הודעות: הראשונה תאשר את ביצוע הההזמנה והשניה תאשר את ביצוע התשלום. בעלי העסק  לא ישאו באחריות לקבלת הודעת אישור במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר מבצע הפעולה בעת רישומו לאתר הינה שגויה ו/או לא תקינה.

3.3. הודעת אישור אינה מחייבת את בעלי העסק  ו/או את הספק לספק למבצע הפעולה את המוצרים שרכש, והודעת האישור מעידה שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת בלבד ולא תהווה אישור לקבלת המוצר ו/או לתשלום עבור המוצר ו/או אישור לכל דבר אחר.

3.4. במקרה בו לא אושרה עסקה על-ידי חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם החברה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש כי פעולה תחשב כמושלמת אך ורק לאחר מסירת פרטי האשראי על-ידי מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, החברה תהיה זכאית לבטל את ההזמנה.

3.5. במקרה שבו מבצע הפעולה החליט שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי ולבצע את הרכישה באמצעות יצירת קשר טלפוני ישיר עם העסק לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על-ידי מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני ישיר לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של העסק בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיו בעלי העסק זכאים לבטל את ההזמנה.

3.6. בכל מקרה ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי של מבצע הפעולה ויתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הפעולה, תיחשב העסקה כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי כאמור, יפעלו האתר ו/או נותני השרות בהליכי אספקת המוצרים שהוזמנו באתר על-ידי מבצע הפעולה.

4. הזמנה משובשת

4.1. כדי שבעלי העסק יוכלו לספק למבצע פעולה את המוצרים שהזמין, יש צורך כי פרטי ההזמנה יתקבלו ויקלטו במחשבי בעלי העסק באופן תקין ומסודר, כשפרטי ההזמנה מכילים את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב מבצע הפעולה. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה ועיבודה על-ידי החברה. אם מבצע הפעולה יקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתו או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתו, בעלי העסק ממליצים כי מבצע הפעולה יפנה ישירות אל בעלי העסק באמצעות הטלפון.

4.2. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר, מחירו או כל פרט אחר, יהיו בעלי העסק רשאים לבטל את הזמנת מבצע הפעולה ומבצע הפעולה לא יחויב בכל תשלום בגין הזמנתו שבוטלה.

4.3. אם בעת ביצוע ההזמנה ימסור מבצע הפעולה פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי בעלי העסק  להבטיח שהמוצרים יגיעו אליו. במקרה שהמוצרים יוחזרו לבעלי העסק , עקב פרטים מוטעים שנמסרו בעת ביצוע ההזמנה, יחויב מבצע הפעולה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

5. מדיניות הפרטיות

5.1. כל הפרטים האישיים שימסרו בעת ביצוע פעולה באתר יישמרו במאגר המידע של בעלי העסק (למעט פרטי כרטיסי האשראי ומספרי תעודות זהות אשר אינם נשמרים במאגר המידע של בעלי העסק בכל מקרה). בעלי העסק לא יעבירו את הפרטים האישיים של מבצע פעולה לאף גורם אחר זולת לספקים במידת הצורך, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה באתר. למרות שעל-פי חוק אין חובה למסור לבעלי העסק פרטים אישיים, בעלי העסק לא יוכלו לטפל בהזמנות אם לא תקבל פרטים אישיים אלו.

5.2. בעלי העסק יהיו רשאים לשלוח אל מבצע פעולה דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר מבצעים של בעלי העסק, חידושים לגבי מוצרים בפרט וחידושים באתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב. אם מבצע פעולה אינו מעוניין שבעלי העסק  יפנה אליו כאמור לעיל, יהיה עליו לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שיקבל. כמו כן, מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.1 לעיל, מבצע הפעולה מצהיר כי הוא יודע ומסכים לכך שבעלי העסק רשאים למסור את הפרטים שימסרו על-ידי מבצע פעולה לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירת מידע סטטיסטי זה לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אל מבצע הפעולה באופן אישי ולא יהיה ניתן לזהות אותו על-פי הנתונים הסטטיסטיים.

5.3. בעלי העסק מקדישים משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ו/או למחשבי העסק ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על-כן, מבצע פעולה מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד העסק ו/או נגד מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור העלולים להיווצר מחדירה כאמור.

5.4. עבור משתמשים רשומים באתר אנו מאחסנים גם את המידע האישי שהם מספקים בפרופיל המשתמש שלהם. כל המשתמשים יכולים לראות, לערוך או למחוק את המידע האישי שלהם בכל עת (פרט לשם המשתמש אותו לא ניתן לשנות). גם מנהלי האתר יכולים לראות ולערוך מידע זה.

5.5. אם תבקשו לאפס את הסיסמה, כתובת ה-IP שלכם תיכלל באימייל לאיפוס שיישלח.

5.6. כתבות או פוסטים באתר זה עשויים לכלול תוכן מוטבע (לדוגמה, קטעי וידאו, תמונות, מאמרים, וכו'). תוכן מוטבע מאתרי אינטרנט אחרים דינו כביקור הקורא באתרי האינטרנט מהם מוטבע התוכן. אתרים אלו עשויים לאסוף נתונים אודותיך, להשתמש בקבצי 'עוגיות', להטמיע מעקב של צד שלישי נוסף, ולנטר את האינטראקציה שלך עם תוכן מוטמע זה, לרבות מעקב אחר האינטראקציה שלך עם התוכן המוטמע, אם יש לך חשבון ואתה מחובר לאתר זה.

6. עוגיות(cookies)

6.1. עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על-ידי השרת שעל גביו מאוחסן האתר, באמצעות הדפדפן של מבצע פעולה, על הכונן הקשיח של המחשב בו משתמש מבצע פעולה. השימוש בעוגיות מאפשר לבעלי העסק לספק שירות מהיר ויעיל יותר ויחסוך ממבצע הפעולה את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל פעם בעתיד.

6.2. אם אתה מבקר בעמוד ההתחברות של האתר, נגדיר קובץ עוגיה זמני על מנת לקבוע האם הדפדפן שלך מקבל קבצי עוגיות. קובץ עוגיה זה אינו מכיל נתונים אישיים והוא נמחק בעת סגירת הדפדפן.

6.3. כאשר תתחבר, אנחנו גם נגדיר מספר 'עוגיות' על מנת לשמור את פרטי ההתחברות שלך ואת בחירות התצוגה שלך. עוגיות התחברות תקפות ליומיים, ועוגיות אפשרויות מסך תקפות לשנה. אם תבחר באפשרות "זכור אותי", פרטי ההתחברות שלך יהיו תקפים למשך שבועיים. אם תתנתק מהחשבון שלך, עוגיות ההתחברות יימחקו.

7. אספקת המוצרים

7.1. רוב המוצרים המוצעים למכירה באתר קיימים באספקה במחסני העסק ויסופקו למבצע הפעולה ישירות ממחסני העסק. אולם, מסיבות כאלו ואחרות ייתכנו מוצרים מסוימים שלא יאוכסנו במחסני העסק ויסופקו למבצע פעולה בזמן סביר עד אשר יגיע הנפקה חדשה על-ידי הספק. אספקת המוצרים על-ידי העסק  ו/או על-ידי הספקים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בדף המוצר של המוצר.

7.2. זמני האספקה להם מתחייבים בעלי העסק   מצוינים בדף המוצר של כל מוצר (להלן: "מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על-פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים , שבת וימי חגים ומועדים. עם זאת, בעלי העסק יעשו כמיטב יכולתם להקדים את זמן האספקה.

7.3. במועד מילוי פרטי ההזמנה על מבצע הפעולה לבחור באפשרות של אספקת המוצר כפי שיפורט בדף המוצר. זמן אספקת המוצר יקבע בהתאם לבחירת מבצע הפעולה של אופן הספקת המוצר.

7.4. במקרה שיבחר באפשרות לאיסוף עצמי, לא יחויב מבצע הפעולה בדמי משלוח. לאחר הגשת הצעה לא ניתן לשנות את אפשרות אספקת המוצר במידה והמוצר כבר נשלח. במידה והמוצר עדיין לא נשלח, העסק יעשה כמיטב יכולתו כדי להיענות לבקשת הלקוח ולשנות את אפשרות הספקת המוצר. יש לאסוף את המוצר ממחסני העסק לא יאוחר מארבעה עשר ימי עסקים ממועד ההזמנה, אלא אם נתקבלה הודעה אחרת על-ידי העסק. לקוח שיבחר לאסוף את המוצר ממחסני העסק יתאם זאת עם בעלי העסק , באמצעות יצירת קשר טלפוני ישירות עם העסק.

7.5. בכל אפשרות בחירה אחרת שאינה איסוף עצמי, המוצרים יסופקו באמצעות שליחים ובמקרים ספציפיים באמצעות דואר ישראל – לפי בחירת הלקוח כאמור – לכתובת שנמסרה במהלך תהליך רישום ההזמנה ככתובת למשלוח אשר נרשמה בהודעת האישור (להלן: "הכתובת למשלוח"). אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה. אם המוצר הוזמן לכתובת עסקית (חברה), יש לציין את שם החברה ליד שם המזמין.

7.6. העסק  ו/או מי מטעמה  ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאי העסק להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

7.7. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה על-ידי העסק ואינם בשליטתם, ומבצע פעולה מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה נגד העסק ו/או מי מטעמה ו/או ו/או מי מטעמם עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח. 7.8. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם העסק  ובכפוף לרשימת היישובים של חברת המשלוח בהן מתבצעת שליחות עד לכתובת למשלוח למעט במקרים חריגים כפי שהם מפורטים בתנאי המשלוח. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת למשלוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח על-ידי העסק ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, יהיו בעלי העסק  הפוסקים הבלעדיים.

7.9. במקרה של הובלה חריגה, על-פי שיקול דעתם הבלעדי של חברת המשלוחים או מי מטעמם (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על מבצע הפעולה.

7.10. יובהר כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל פרט לאמור בסעיף 7.8. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מוצהר כי כל משלוח מבוטח על-ידי חברות השליחים ו/או דואר ישראל.

8. מחירים ותשלומים

8.1. חיוב התשלום עבור מוצר יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר מבצע הפעולה, במחיר שפורסם בדף המוצר בעת הזמנת המוצר, בתוספת הוצאות המשלוח, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר ו/או בעגלת הקניות ו/או בקופה.

8.2. העסק יהיה רשאי לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע מבצע פעולה הוא המחיר המפורסם באתר בעת שהושלם תהליך ההזמנה. 8.3. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

8.4. מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה, מובהר כי כל קניה בסכום גבוה מ- 1,500 ש"ח בעל כרטיס האשראי שבאמצעותו התבצעה הרכישה יתבקש במעמד קבלת הטובין לחתום על שובר אישור תשלום באשראי.

9. ביטול רכישה/ החלפת מוצרים

9.1. כל רכישה שבוצעה באתר, יכול מבצע הפעולה לבטלה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, בכפוף לכך שהמוצר עטוף ו/או סגור באריזתו המקורית וללא פגם ו/או בלאי. לביטול רכישה כאמור יש ליצור קשר טלפוני עם העסק. לאחר בירור פניית מבצע הפעולה לביטול הזמנתו, על מבצע הפעולה להחזיר את המוצר למחסני העסק, או לחילופין, לבקש מהעסק שישלח שליח לביתו לאיסוף המוצר והחזרתו לעסק על חשבונו של מבצע הפעולה. לאחר החזרת המוצר יזוכה מבצע הפעולה במחיר ששילם עבור המוצר, בהתאם לאמור בסעיף 9.3 להלן.

9.2. למבצע הפעולה ישנה אפשרות להחליף את המוצר שרכש באתר במוצר אחר המוצג באתר. בכפוף לכך שהמוצר עטוף ו/או סגור באריזתו המקורית וללא פגם ו/או בלאי. להחלפת מוצר כאמור יש ליצור קשר טלפוני עם העסק. לאחר בירור פניית מבצע הפעולה להחלפת המוצר, על מבצע הפעולה להחזיר את המוצר למחסני העסק, או לחילופין, לבקש מהעסק שישלח שליח לביתו לאיסוף המוצר והחזרתו לעסק על חשבונו של מבצע הפעולה. לאחר ביצוע החלפת המוצר יזוכה ו/או יחויב מבצע הפעולה בהפרש שבין המחיר ששילם עבור המוצר הראשון לבין המחיר של המוצר השני (החלופי), בהתאם לאמור בסעיף 9.3 להלן.

9.3. במקרה של ביטול רכישה ו/או החלפת המוצר כאמור, אם כבר סופק המוצר למבצע הפעולה, על מבצע הפעולה חלה חובת החזרת המוצר למחסני העסק או חובת מימון עלות המשלוח של המוצר אל מחסני העסק. גם במידה והמוצר נשלח למבצע הפעולה אך טרם הגיע אליו, יחויב מבצע הפעולה בדמי משלוח לפי הכתוב בסעיף 14(ה) בחוק הגנת הצרכן: לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת שלטענת העוסק הוצאו על-ידו או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בחוזה או בשל ביטולה.

9.4. במידה והמוצרים שנשלחו למבצע הפעולה הינם פגומים בעת קבלתם, על מבצע הפעולה להודיע על כך לעסק מיד לאחר שנודע לו על הפגם במוצר. מבצע הפעולה ישלח את המוצר על חשבונו. היה ומוצר הינו פגום, העסק שומר לעצמו את הזכות להציע למבצע הפעולה להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם מבצע הפעולה יקבל הצעה כאמור, ישלח אל מבצע הפעולה המוצר החדש על חשבון העסק, לאחר החזרת המוצר הפגום והוא יזוכה בגין מחיר המשלוח לעסק. אם סרב מבצע הפעולה להצעה כאמור יבוטל החיוב של כרטיס האשראי של מבצע הפעולה בגין המוצר, כולל כל תשלום עבור דמי משלוח, אריזה ודמי החזרה. מבלי לגרוע מהאמור, הקביעה באם המוצר היה פגום תהא על-פי שיקול דעתו הבלעדי של העסק וביטול חיוב ו/או החזר כספי כאמור ייעשה רק לאחר שהעסק קבע כי המוצר פגום.

9.5. לא ניתן להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום מבצע הפעולה רשאי לשלוח לעסק את המוצר ולצרף את חשבונית המס שקיבל ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שתתקבל פניית מבצע הפעולה, יפעל העסק כאמור בסעיף 9.3 לעיל, ומבצע הפעולה יוכל לקבל את המוצר בשנית ובלבד שהוא נמצא במלאי מחסני העסק, או לחילופין יוכל לבטל את הזמנתו. הזכות להחזיר ו/או להחליף מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981. על-פי סעיף 14(ד)(4) לחוק הגנת הצרכן לקוח לא רשאי לבטל עסקה שבה בוצעו שדרוגים במיוחד בשביל הלקוח, להלן ציטוט הסעיף: "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה".

9.6. מבלי לגרוע באמור בתקנון זה, בין אם התקבל המוצר אצל מבצע הפעולה ובין אם לא, ביטול הזמנה ייעשה בהודעה טלפונית למוקד השירות של העסק. עם זאת, לאחר קבלת המוצר, ביטול ההזמנה ייעשה כאמור לעיל, וזאת עד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

10. אחריות

10.1. העסק מוכר את המוצרים בשם הספקים ופועל כמתווך בין הספקים לבין מבצעי הפעולות. עם זאת העסק ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים חלה על הספקים. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות יצרנים/הספקים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד העסק לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם מבצע פעולה רכש מוצר פגום, הוא זכאי להחליפו או להחזירו או לבטלו ולקבל את כספו בחזרה, כמפורט בתקנון זה.

10.2. האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על הספקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם, במידה ותצורף. הספקים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו והתחייבו כי לכל מוצר יש את כל האישורים הנדרשים על-פי חוק, כולל תו תקן ואישור משרד הבריאות.

10.3. בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה ו/או למי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם מבצע הפעולה אינו שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, ניתנת בפניו האפשרות לכתוב לעסק והעסק יבחן את פנייתו בקפידה.

10.4. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא (As is). לא תהיה למבצע פעולה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העסק ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של מבצע הפעולה.

10.5. העסק מתחייב לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של מבצע הפעולה ולאבטח את האתר ואת רמת השירות בו, אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי העסק, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל העסק, ו/או מי מטעמה.

10.6. העסק לא יהיו אחראיים על מוצרים שהתקנתם התבצעה על-ידי מבצע הפעולה.

11. דין ושיפוט

11.1. הדין החל על הזמנות מבצע פעולה ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

12. פרטי העסק

שם העסק "אדני הקודש" ע.מ 055876577,  משרדי העסק ממוקמים בגבעת שמואל והכתובת למשלוח דואר הינה: רחוב: יוני נתניהו 28 דירה 17 גבעת שמואל מיקוד: 5442502. מספר הטלפון של מרכז שירות הלקוחות:  1-800-10-16-33 (שיחת חינם). את מרכז שרות הלקוחות של העסק ניתן להשיג בימי א-ה בשעות 08:00 -20:00  וביום ו' 08:00-12:00 למעט שבתות, חגים ומועדי ישראל. בנוסף, ניתן לכתוב מכתב לכתובת של משרדי העסק שלעיל ו/או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: info@adney-hakodesh.co.il באם אינכם מקבלים את תקנון זה ו/או את אחד או כמה מהסעיפים שבו ו/או בכל עניין הקשור לתקנון זה, ניתן ליצור קשר עם העסק כדי לנסות להגיע לעמק השווה.

עקבו אחרינו

מערך משלוחים נרחב

אנו שולחים לרחבי הארץ

איכות הכי טובה

אנו מעבירים בקרת איכות על ככל המוצרים ומתחייבים למוצרים האיכותיים ביותר

ההצעות הטובות ביותר

מחירים נוחים,הטבות ומבצעים

תשלומים מאובטחים

קנייה מאובטת ותשלומים מאובטחים